Bedrijfswaarde berekenen

Hoe wordt een bedrijfswaarde berekend? De waardebepaling van een bedrijf hangt af van veel factoren, waaronder de huidige situatie van het bedrijf en de toekomstverwachting. Er zijn verschillende methoden om de waarde van een bedrijf te berekenen. Hieronder lichten we er enkele veelgebruikte methoden toe, namelijk ‘multiples’  (vuistregels), verbeterde rentabiliteitswaarde en de Discount Cash Flow methode.

Multiples (‘vuistregels’)

De meest eenvoudige en snelle manier om een indicatie van de waarde of reële prijs voor een onderneming te krijgen is via een multiple. Bij deze methoden wordt de omzet, het bedrijfsresultaat (EBIT of EBITDA) of de netto-winst vermenigvuldigd met een factor. Voor de diverse branches en typen bedrijven zijn factoren die als vuistregel worden gebruikt.

Het spreekt voor zich dat dit een grove benadering is die met de specifieke situatie van een individueel bedrijf geen rekening houdt. Toch kan deze methode vanwege de eenvoud en snelheid handig zijn om een (eerste) indicatie van de waarde te krijgen.

Bedrijfswaarde berekenen met verbeterde rentabiliteitswaarde

De verbeterde rentabiliteitswaarde methode gaat uit van de (toekomstige) winsten die het bedrijf bij voortzetting van de ondernemingsactiviteiten kan realiseren. Om dit ‘verwacht resultaat’ vast te kunnen stellen wordt veelal gekeken naar de in het verleden behaalde resultaten welke vervolgens worden genormaliseerd. Daarnaast wordt bij deze methode rekening gehouden met de aanwezige vermogensstructuur om de bedrijfswaarde te berekenen.

Net als bij de multiple methode wordt het gemiddeld genormaliseerd resultaat na belasting met een factor vermenigvuldigd. Door de uitkomst hiervan vervolgens te corrigeren voor overschot dan wel tekort aan eigen vermogen wordt de genormaliseerde verbeterde rentabiliteitswaarde verkregen.

Door tevens te kijken naar de vermogensstructuur op waarderingsmoment is deze methode iets nauwkeuriger dan de bovengenoemde multiple methode.

Bedrijfswaarde berekenen met Discount Cash Flow (DCF)

Het kopen van aandelen van een onderneming is een investering in een onderneming. Om te kunnen beoordelen of dat het een goede investering is zou naar zowel het verwacht rendement als risico gekeken moeten worden. Met de DCF-methode wordt de economische waarde van een onderneming berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met het verwachte rendement (toekomstige vrije geldstromen), risicoprofiel van de onderneming en de rendementseis van de partij waarvoor gewaardeerd wordt.. Deze methode bepaalt de waarde van een onderneming door het contant maken van de toekomstige inkomsten (kasstromen of cash flows) die uit de onderneming beschikbaar komen voor de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van de onderneming.

Deze methode houdt o.a. rekening met het verschil tussen geldstromen en kosten/opbrengsten, met investeringen, met rendement en risico en wordt gezien als de meest gedetailleerde en professionele waarderingsmethode. Het belangrijkste nadeel van deze methode is dat voor een goede toepassing de beschikbaarheid van betrouwbare prognoses vereist is. Het werken met meerdere scenario’s kan hiervoor een goede oplossing bieden.

Welke methode wanneer inzetten?

Het heeft de voorkeur om uit te gaan van de economische waarde (zoals bij DCF) omdat bij deze methode in principe met alle aspecten rekening wordt gehouden. Deze methode vraagt echter veel expertise en ervaring om tot een betrouwbare waardering te komen.

De overige methodes zijn veelal eenvoudiger en goedkoper, maar kunnen afwijkende uitkomsten geven omdat daarbij niet met alle aspecten rekening wordt gehouden. Hierdoor kan een bepaalde methode in een specifieke situatie zelfs een volledig verkeerde uitkomst geven! Door het goed beoordelen van de specifieke situatie en het verklaren van de verschillen in de uitkomsten kan de juiste methode bepaalt worden.